Dokumendid

Hoolekogu

„Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord“
 https://www.riigiteataja.ee/akt/422112018004?leiaKehtiv


Kairi Kliss - lapsevanem - esimees
Toomas Vallimäe - koolipidaja esindaja - liige
Pille Meeles - lasteaiaõpetaja, õppealajuhataja - liige
Lehti Tammus - õpetaja - liige
Ly Lillepea - lapsevanem - liige
Taavi Kuusik - vilistlane, lapsevanem - liige
Mari-Heleen Kurikka - lapsevanem - liige
Janno Aserharidusasutuse toetaja - liige

Kontakt ->

Kairi Kliss - lapsevanem - esimees
Toomas Vallimäe - koolipidaja esindaja - liige
Pille Meeles - lasteaiaõpetaja, õppealajuhataja - liige
Lehti Tammus - õpetaja - liige
Ly Lillepea - lapsevanem - liige
Taavi Kuusik - vilistlane, lapsevanem - liige
Mari-Heleen Kurikka - lapsevanem - liige
Janno Aserharidusasutuse toetaja - liige

Kontakt ->